จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้มีการจัดการอบรม “การออกแบบการศึกษาฐานสมรรถนะโดยใช้การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นฐาน” โดยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศน.รัชภูมิ สมสมัย จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่