จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพีรญา มะลิมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โครงการ English Program ได้รับรางรัลชนะเลิศ การประกวดบัลเล่ต์คลาสสิค