จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับโครงการเสริมสร้างสักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP)