จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชาคริยา พุทธวงค์ นักเรียนโครงการ English Program ได้รับรางรัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ"