จดหมายข่าวโรงเรียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล นำคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก