จดหมายข่าวโรงเรียน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนบาลเชียงใหม่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม MATH RESOURCE STUDIO สร้างแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว" โดยท่านวิทยากร 3 ท่าน