จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการให้แก่ข้าราชการครูที่ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน