จดหมายข่าวโรงเรียน

โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและจัดนิทรรศการ EP/MEP. Open House 2022 ระดับเขตภาคเหนือ