จดหมายข่าวโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และทีมงานผู้บริหารรวมถึงคณะครูร่วมแสดงความยินดีส่งตัวศึกษานิเทศก์ทั้ง 3 ท่าน