จดหมายข่าวโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน บุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่