จดหมายข่าวโรงเรียน

คุณครูณัฐพร สาทิสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงานระดับภาค