ข่าวประชาสัมพันธ์

ABCM STEM ROBOT CAMP 2022

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรม ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565  เป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคํานวณและหุ่นยนต์ ผสานกับการบูรณาการทางศึกษาที่เรียกว่า STEM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบูรณาการฝึกกระบวนการคิดแบบวิศวกรรม ให้นักเรียนได้สัมผัสกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นพัฒนาความคิดสรางสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ ผ่านกระบวนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education)  โดยศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKidsRobotics
20220920144251.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144252.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144253.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144254(1).jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144254.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144255.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144256(1).jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144256.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144257(1).jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144257.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144258(1).jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144258.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144259.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144300.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144301.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144302.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144303(1).jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th 20220920144303.jpg - ABCM STEM ROBOT CAMP 2022 | https://www.abcm.ac.th