จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นสนามสอบแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอบแข่งขันโครงการสอบ TMC ครั้งที่ 10