จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการสอบค้นหาอัจฉริยภาพ ยอดปัญญาวิชาการ ในรูปแบบการสอบ ONLINE