จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโครงการพิเศษ ๓ โครงการ(รอบนักเรียนใน)