จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทนุธรรม กันทวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ประเภท "ทุนรางวัลเรียนดี" ระดับชั้นประถมศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง