ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดคลิปการสอนกิจกรรม Educational Video and Lesson Plan Competition

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดคลิปการสอนของคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ในกิจกรรม Educational Video and Lesson Plan Competition