จดหมายข่าวโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอการสอน และครูผู้เข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอการสอน เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565