จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไปโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2564 และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำปี 2564 จากประกาศผลการประกวด EGAT Green Learning Awards 2021 (รางวัลโล่และเกียรติบัตร)