จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินการแจกอาหารเสริมนม อุปกรณ์การเรียน เงินค่าอาหารกลางวัน และผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564