จดหมายข่าวโรงเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ร่วมฉีดวัคซันเข็ม 3 (Booster dose 3) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต