จดหมายข่าวโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564