O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562


พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.คอมพิวเตอร์2550 และแก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ 2547และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์