O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลับหน้าหลัก ITA

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
https://forms.gle/aj1Eozo9CMn4toHPA