จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "วันบัวบูชา" เพื่อฉลองวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครบรอบ ๗๕ ปี เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีชาวบัว