จดหมายข่าวโรงเรียน

นางสาวกันตินันทื โภคินอิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวศุภจิต ศรีธิ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่