จดหมายข่าวโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการนาย โกวิท หมื่นทา พร้อมท่านรองวิชชุดา นนทศิล ท่านรองนารีย์ หมื่นแจ่ม ท่านรองกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ และท่านรองธนัชชนม์ มาตระออ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)