ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 
ชื่อโรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่
ที่ตั้ง 135 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-278427
โทรสาร 053-277010
ชื่อเว็บไซต์ https://abcm.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  550
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,130
จำนวนนักเรียนหญิง 1,093
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,223
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 224
ชื่อผู้อำนวยการ นางนารีย์ หมื่นแจ่ม