หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์
โดย : webmaster
อ่าน : 745
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษา
                       ตารางสัมพันธ์
ผู้วิจัย              นางสุพิน มณีศรีสุวรรณ                          
ปีการศึกษา     2561
 
บทคัดย่อ
         การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย หญิง อายุ 4 - 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) เกมการศึกษาตารางสัมพันธ์พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ชุด 2) คู่มือเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ฉบับ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์  ทำการทดสอบ ( Pretest) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ  จัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งหมด 15 สัปดาห์ จนครบ 30 ชุด  ทำการทดสอบ( Posttest) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test แบบ Dependent Sample 
         ผลการศึกษา พบว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์ โดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลองพบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยด้านที่มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มมากขึ้นที่สุด คือด้านการจัดกลุ่ม ด้านการจำแนก และด้านการเชื่อมโยง แสดงว่าเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น