ชื่อ-สกุล : นายสมฤกษ์ พอกจันทร์
ระดับ : คศ.3
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : หลักสูตรและการสอน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่ม / แผนก : รองกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :