[x] ปิดหน้าต่างนี้
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ :: Anuban Chiangmai School
ปิดรูปภาพที่แสดง
ปิดรูปภาพที่แสดง

     
 
 
     


นโยบายของโรงเรียน
 
   
1.ส่งเสริมและพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีความรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่พุทธศักราช 2552
2.สนับสนุนและให้โอกาสแก่ชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริง
3.พัฒนา ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
4.ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ จงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดจนพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตแก่บุคลากรและส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติ